Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

4 Mas 2021

Nouvo Jij Finansman Te anonse pou Pwogram Sibvansyon Pou Timoun Nan California Ti Biznis COVID-19

3 mas 2021CaloSBA, Laprès lage

Kat nouvo wonn pou adrese bezwen kontinyèl

Finansman ap sipòte ti biznis yo ak ki pa Peye-pwofi ki te lite akòz pandemi COVID-19 la

Scramento, CA  - Biwo Defansè Ti Biznis (CalOSBA), yon pati nan Biwo Biznis ak Devlopman Ekonomik (GO-Biz), te anonse jodi a kat nouvo jij finansman pou Pwogram Sekou Ti Biznis COVID-19 ki nesesè apre Gouvènè Gavin Newsomsigning nan lwa yon pake konplè imedyatman aksyon imedya ki vitès anpil bezwen soulajman  bay moun, fanmi yo, ak biznis soufri difikilte ekonomik ki pi enpòtan akòz COVID-19. 

Gide pa yon prensip nan ekite, Pwogram lan bay yon liy lavi finansye enpòtan nan tradisyonèlman dezève ti biznis yo ak ki pa Peye-pwofi. Nan de premye tou de jij finansman li yo, Pwogram nan chwazi jis plis pase 40,000 ti biznis yo ak ki pa Peye-pwofi yo resevwa apeprè $ 500 milyon dola nan finansman sibvansyon. Plis pase 350,000 ti biznis yo ak ki pa Peye-pwofi aplike nan yon pwosesis konpetitif, ak demann finansman total plis pase $ 4.5 milya dola. Lòt done preliminè ka benfonde  isit la.

Dènyèman la a te siyen pake a bay $ 2.075 milya dola - yon ogmantasyon kat-pliye nan sa inisyal $ 500 milyon - pou sibvansyon jiska $ 25,000 pou ti biznis ki afekte pa pandemi an. Nouvo pake a gen ladan tou yon alokasyon $ 50 milyon dola pou enstitisyon kiltirèl ki pa Peye-yo. Kat jij finansman konpetitif yo pral fèt pa entèmedyè CalOSBA a, Lendistry. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan  CAReliefGrant.com  and pi ba a:

 • Wonn 3 (aplikan rete tann soti nan Jij 1 ak 2): Vandredi, 5 mas jiska Jedi, 11 mas 2021
  • Aplikan ki kalifye yo: Sa a se yon wonn fèmen epi sèlman disponib pou aplikan ki kalifye yo ki te rete tann nan Jij 1 ak 2 - sèlman aplikan ki deja egziste yo pral chwazi. Si ou te tann lis, ou pa bezwen re-aplike. Nouvo aplikasyon yo pa pral aksepte nan wonn sa a.
  • Prim pou sibvansyon kalifye: $5.000 pou $25.000
  • Detay: Sa a se yon wonn finansman fèmen; pa gen nouvo aplikasyon yo pral aksepte
 • Wonn 4 (enstitisyon kiltirèl ki pa Peye-sèlman): Madi, 16 mas jiska Madi, 23 mas 2021
  • Aplikan ki kalifye: Se sèlman enstitisyon kiltirèl ki pa Peye-kiltirèl ak nenpòt gwosè revni ki satisfè kritè kalifikasyon yo te jwenn nan  CAReliefGrant.com
  • Prim sibvansyon ki kalifye: $5.000 – $25.000
  • Detay: Enstitisyon kiltirèl ki kalifye yo dwe ranpli yon nouvo aplikasyon menm si yo deja aplike nan Jij 1 ak 2; sibvansyon yo ap disponib sèlman pou enstitisyon kiltirèl ki pa t resevwa finansman nan Jij 1, 2 oswa 3; sibvansyon yo pral priyorize ki baze sou revni pousantaj dokimante ki baze sou yon peryòd rapò konpare Q2 ak Q3 nan 2020 kont Q2 ak Q3 nan 2019
 • Wonn 5: Jedi 25 mas jiska Mèkredi, 31 mas
  • Aplikan ki kalifye: lis datant aktyèl yo ak ti biznis ki pa Peye-yo pa chwazi nan Jij 1, 2, oswa 3 ak nouvo aplikan ki satisfè kritè kalifikasyon yo te jwenn nan  CAReliefGrant.com
  • Prim sibvansyon ki kalifye: $5.000 – $25.000
  • Detay: Aplikan yo pa chwazi pou resevwa yon sibvansyon nan Jij 1, 2, 2 , 3 pa bezwen reponn jan yo pral otomatikman demenaje ale rete nan wonn 5. Nouvo aplikan yo ap bezwen aplike nan  CAReliefGrant.com
 • Wonn 6: Dat yo dwe anonse byento
  • Aplikan ki kalifye: ti biznis yo ap tann ak/ oswa ki pa Peye-pwofi pa chwazi nan Rounds 1, 2, 3, 4 oswa 5 ak nouvo aplikan ki satisfè kritè kalifikasyon yo te jwenn nan  CAReliefGrant.com
  • Prim sibvansyon ki kalifye: $5.000 – $25.000
  • Detay: Aplikan yo pa chwazi pou resevwa yon sibvansyon nan Jij 1, 2, 3 - 5 pa bezwen re-aplike epi yo pral otomatikman deplase nan wonn 6. Nouvo aplikan yo ap bezwen aplike nan  CAReliefGrant.com

Pwogram Sibvansyon Ti Biznis COVID-19 la administre pa CalOSBA atravè yon prim òf konpetitif nan entèmedyè li yo, Lendistry, ak rezo li yo nan tout eta a ki baze sou kreditè kominote a ak patnè. Anpil nan sant ti biznis leta yo sipòte, ki priyorize ekspansyon asistans teknik pou defavorize gwoup biznis yo, disponib tou pou ede ti biznis yo ak pwosesis aplikasyon an nan plizyè lang ak fòma.

Pou plis enfòmasyon sou kondisyon sibvansyon ak kalkil, ansanm ak lyen ki mennen nan konsèy aplikasyon ak vebinèr, vizite CAReliefGrant.com.